دعا

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

اسما ادریسیه

1:سبحانک لا اله الا انت یا رب کل شی ووارثه

۲:یا اله الالهه الرفیع جلاله

۳:یا الله المحمود فی کل افعاله و فعاله

۴:یا رحمن کل شی و راحمه

۵:یا حی حین لا حی فی دیمومیه ملکه و بقائه

۶:یا قیوم فلا یفوته شی من علمه و لا یئوده

۷:یا واحد  الباقی   اول کل شی و آخره

۸:یا دایم و لا زوال لملکه

۹:یا صمد من غیر شبه فلا شی کمثله

۱۰:یا باریُ فلا شی کفوه یدانیه و لا امکان لوصفه

۱۱:یا کبیر انت الذی لا تهتدی العقول لوصف عظمته

۱۲:یا باری النفوس بلا مثال خلاء من غیره

۱۳:یا زاکی انت الطاهر من کل آفهٍ بقدسه

۱۴:یا کافی الموسَّع لما خلق من عطایا فضله

۱۵:یا نقیُ من کل جور لم یرضه و لم یخالطه فعاله

۱۶: یا حنان انت الذی وسعت کل شی رحمه و علما

۱۷: یا منان یا ذالاحسان قدعم کل خلائق منه

۱۸:یا دیان العباد کل یقوم خاضعا لرهبته

۱۹:یا خالق من فی السموات و الارض و کل الیه معاده

۲۰:یا رحیم کل صریخ و مکروب و غیاثه و معاذه

۲۱:یا تام فلا تصف الا لسن کنه جلاله و ملکه و عزه

۲۲:یا مبدع البدایع لم یبغ فی انشاءها عونا من خلقه

۲۳:یا علام الغیوب فلا یؤده شی من حفظه

۲۴:یا حلیم یا ذاالاناة فلا یعادله شی من خلقه

۲۵:یا معید ما افناه اذا برز الخلائق لدعوة من مخافته

۲۶:یا حمید الفعال  ذالمن علی جمیع خلق بلطفه

۲۷:یا عزیز المنیع الغالب علی امره فلاشیء یعادله

۲۸:یا قاهر یا ذاالبطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقامه

۲۹:یا قریب المتعالی فوق کل شی علو ارتفاعه

۳۰:یا مذلّ کل جبار بقهر عزیز سلطانه

۳۱:یا نور کل شی و هداه انت الذی فلقت الظلمات نوره

۳۲: یا عالی الشامخ فوق کل شی علی ارتفاعه

۳۳: یا قدوس الطاهر من کل سوء فلا شیء یعاذه  من جمیع خلقه بلطفه

۳۴:یا مبدی البرایا یا و معیدها بعد فنائها بقدرته

۳۵:یا جلیل المتکبر علی کل شیء والعدل امره و الصدق وعده

۳۶:یا محمود فلا تبلغ الاوهام کل ثناائه و مجده

۳۷:یا کریم العفو ذالعدل انت الذی ملاء کلشیء عدلُهُ

۳۸: یا عظیم یا ذالثناء الفاخر و العز و المجد و الکبریاء فلا یَذِلُّ عزه

۳۹: یا عجیب الصنایع فلا تنطلق الالسن بکلّ آلائه  ثناءه

۴۰: یا غیاثی عند کل کربة و معاذی عند کل شده و مجیبی عند کل دعوة اسئلک الهم یارب الصلوه علی نبیک محمد صلی الله علیه و آله و امنا من عقوبات  الدنیا والاخره و ان تحبس عنّی ابصار الظلمه المریدین بی السوء و ان تصرف قلوبهم عن شر ما یضمرون  الی خیر ما لا یملکه غیرک الهم هذا الدعا و منک الاجابه و هذ الجهد و علیک التکلان و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم


 شرح آثار اسما ادریسیه

۱:سبحانک لا اله الا انت یا رب کل شی ووارثه هرگاه کسی خواهد نزد حاکمی رود باید ۱۷ مرتبه در برابر روی او بخواند وبر خود بدمد وقتی که حاکم او را ببیند محبت او در دل حاکم افتد یا اگر امید به مطلب ۱۳ مرتبه بخواند بخوبی میسر شود و اگر مطلوب با طالب نسازد و سرکشی کند باید طالب غسل کند و جامه پاک در تن بپوشد و ۴۱ مرتبه بر شیرینی بخواند و بدمد و به خورد مطلوب دهد و او مطیع طالب شود و باید این کار را با اعتقاد درست و صدق دل کافی انجام دهد

۲:یا اله الالهه الرفیع جلاله اگر کسی فقیر باشد و در نظر مردم بی اعتبار شود باید ۲۰ روز و هر روز بعد از نماز صبح ۱۵ مرتبه بخواند و در نظر مردم بزرگ شود و در رزق و روزی بر او گشوده شود و بین مردم عزیز شود و باید در این مدت با طهارت و لباس پاک باشد

۳:یا الله المحمود فی کل افعاله و فعاله اگر کسی روز جمعه وقت نماز ظهر غسل کند و وضو بگیرد و به مسجد جامع برود و بعد از نماز به هر مرادی که در دل دارد ۲۰۰ مرتبه بخواند و با اعتقاد این عمل را انجام دهد و به آن شک نیاورد

۴:یا رحمن کل شی و راحمه اگر کسی بد خلق باشد و مردم از خلق بد او به زحمت بیافتند و خواهند او سلیم شود باید از پنهانی او این اسم را بر حریر سفید با مشک و زعفران بنویسد و بنام و نام مادرش به بجد کبیر و در مکانی پاک دفن کند در نهاد وی اصلاح شود و اگر برای محبت بنام مطلوب ۳ روز روزه بگیرد و هر روز ۵۰۰ مرتبه این اسم را بخواند و بعد از ۳ روز به حمام رود که درب آن مقابل قبله باشد غسل کند و جون بیرون آید این اسم را بر کف دست راست بنویسد و در برابر مطلوب برود و دست در سینه نهد از عشق بیقرار گردد و باید در کار حلال انجام شود

۵:یا حی حین لا حی فی دیمومیه ملکه و بقائه اگر کسی مریض شود و امید شفا نباشد اسن اسم را بر کاسه چینی با مشک و زعفران بنویسد و با آب نیسان و گلاب بشوید و آن را با نبات ۳ روز بخورد مریض بدهد بزودی شفا یابد باذن الله و به صدق دل بخورد حق تعالی به برکت این اسم او را نعمت بسیار دهد و عمر طولانی به او عطا فرماید

۶:یا قیوم فلا یفوته شی من علمه و لا یئوده اگر کسی کند ذهن باشد و زود فراموش کند باید ۷ روز هر روز۲۷ مرتبه این اسم را بخواند و اگر بعد از نماز صبح باشد بهتر باشد دلش را بیدار و روشن کند چنانکه هر چه بشنود یاد بگیرد و چند معنی دیگر از مغیبات بر او منکشف شود و اگر چیزی گم کرده باشد شب دوشنبه ۴۰ مرتبه به نیت آن چیز گم شده بخواند چون در خواب با خبر شود از حال چیز گمشده و اگر شب برمال خود بدمد از دزد و حرامی ایمن شود

۷:یا واحد الباقی اول کل شی و آخره اگر کسی را فکری فاسد بر وی غلبه کند و او بخیل شود و از افکار آن شخص مردم به زحمت افتاده باشند باید این اسم را را بر او بخوانند و آن افکار از او دور شود و اگر کسی از دشمن بترسد باید بعد از هر نماز ۵۰ بار بعد از اتمام نماز تکرار کند و دشمن بر او رحیم شود و هیچ گزندی به نرسد

۸:یا دایم و لا زوال لملکه اگر کسی خواهد در کارش ثابت قدم شود باید ۳ روز روزه بگیرد و هر روز ۵۰ بار این اسم را بخواند به نیت ثابت قدم شدن و گر کسی خواهد که حاکمی در دولت پایدار بماند این اسم را در شب ۲۷ ماه رمضان بر اگشتری زری نقش کند و در انگشت کند اما باید با طهارت و لباس پاک باشد و ساعت نیک اختیار کند

۹:یا صمد من غیر شبه فلا شی کمثله اگر کسی حرام روزی باشد و کار گناهی کرده باشد این اسم را بخواند و به نیت آن شخص ۳ روز روزه بگیرد و ایشان را ۳ روز دعوت کند و دعوت وی در ساعت مشتری باشد سالم شود و هر روز این اسم را ۱۰۰۰ مرتبه تکرار کند در این مدت ۳ روز ترک حیوانی کند و پاکیزه باشد به اذن خدا اصلاح شود و اگر میان زن و شوهری ناسازگاری باشد این اسم را بر کاسه چینی نوشته با مشگ و زعفران و با آب نیسان بشوید و بر روی شیرینی ریخته و به خورد آنها دهد بین مطلوب اصلاح می گردد و یا اگر بر پوست آهو به مشک و زعفران نویسد و در موم که در عروسی سوخته باشد بگیرد و در کوزه آب اندازد تا ایشان بیاشاماد الفت و محبت در میان آنها پدید آید

۱۰:یا باریُ فلا شی کفوه یدانیه و لا امکان لوصفه اگر کسی خواست از زبان بد گویان در امان باشد این اسم را بر لوحی سربی نقش کند و آن را در شکم ماهی نهد و ماهی را در زمین پاک دفن کند و باید نام بدگویان را بر آن بنویسد از زبان بدگویان در امان می ماند و اگر ۴۰ روز هر روز ۴۰ مرتبه بخواند به هر مرادی که در دل دارد برسد و این عمل را باید با صدق انجام دهد و با ایمان کامل باشد

۱۱:یا کبیر انت الذی لا تهتدی العقول لوصف عظمته هر گاه کسی از چشم حاکم افتاده باشد و یا از کار برکنار شده باشد و یا دشمن بر او ظفر یافته باشد باید این اسم را بخواند و باید ۷ روز روزه بگیرد و در این مدت تا می تواند این اسم را در مکانی خلوت و پاک باشدو چیزی خوش بو بخور کند و بعد از ۷ روز به کار برگردد باذن الله نظر رحمت از سوی خداوند و خلق بر وی جاری شودو و بر دشمنان ظفر یابد و دولت بر وی روی آورد به شرطی که مطیع این اسم باشد

۱۲:یا باری النفوس بلا مثال خلاء من غیره سبحانک انت الذی لا اله الا انت انی کنت من الظالمین فاستجیبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المومنین . اللهم نجنا من همومنا و غمومنا و فرج عنا کروبنا و یسر حسابنا و نجنا من العذاب القبر و احوال یوم قیامه و ادخلنا الجنه بفضلک و کرمک و نتوسل الیک بنبینا محمد (ص) ان تغفر ذنوبنا و تستر عیوبنا و ان ترحم کبیرنا و صغیرنا برحمتک یا ارحم الراحمین و الحمد لله رب العامین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحابه اجمعین اگر کسی رنجور خاطر باشد و به دنیا دلسرد باشد و همیشه در دل غمگین و رنجور حال باشد و بر او سحر اثر کرده باشد بایداین اسم را بر هفتجوش نقش کند و با خود دارد

۱۳:یا زاکی انت الطاهر من کل آفهٍ بقدسه اگر کسی خواهد این اسم را دعوت کند باید روز چهار شنبه در صبح سحر غسل کند و جامه پاک و سفید یا سبز بپوشد و در مکانی پاک و خالی نشید دور از مردم و بخور بسوزاند به گل سرخ و عود و زعفران و سنبل و این اسم را ۱۰۵۰ مرتبه یک نوبت بخواند بدون اینکه لحظه ای قطع کند و به خداوند توکل کند و اندیشه فاسد در دل راه ندهد تا علامات از چیزی ظاهر شود باید نترسد و علامت آن بود که ۷ تن از ارواح ظاهر شوند همه جامه سبز پوشیده اند و کلاه بر سر دارند چون کلاه ترکان برابرت بایستند و سخن نگویند باید تو نیز سخن نگویی و همچنان به خواندن مشغول باشی چنان که در سخن تو آیند و گویند ای آفریده تو را چه کار مهم آمده است و چه می خواهی و ما را چرا رنجور می داری و تو در جواب می گویی ای آفریدگان خداوند تعالی از شما راضی باد خداوند مقصود من اکنون آنست که به قوت این اسم مرا هم از کار خیر و شر که واقع می شود با خبر شوم معاون من کیست ؟ و حاجت مرا چه کسی کمک می کند تا روا شود آنان با تو الفت گیرند و دعوت تو را اجابت میکنند دیگر مرتبه ایشان را تواضع نمایند برخیز و دست بر سینه بگذار و بگو چنان که شما مرا گرامی می دارید حق تعالی شما را گرامی می دارد اکنون میان من و شما نشانی باشد که وقت حاجت شما را طلب کنم که حاجت مرا روا کنید و به اذن خدا آنان گویند که حاجت به نشان نیست عرض من به نشانیست که حاجت به دعوت نباشد ایشان چون نام دعوت بشنوند مهری به شما می دهند ملنند بیضه مرغ و خط سبز بر آن نوشته آنرا بستان و بوسیده و بر دیدگانت بگذار و بر روی سرت بگذار و بگو این خط مرا بیاموزید تا بتوانم بخوانم و خاصیت آنرا بیاموزم و به من یاد بدهید و نیز باید که آن مهر را از چشم حسود وفاسد پنهان داری و همیشه در کنارت داری و فروتن شوید و به آنان جواب بده که رحمت شهیدان خداوند بر شما باد به سلامت تا وقت حاجت هر وقت که احتیاج بود ۷ مرتبه این اسم را بخوان و باید که در آن هنگام بخور کرد و جامه پاک پوشید و بدن طاهر باشد و در مکان خلوت باشید

۱۴:یا کافی الموسَّع لما خلق من عطایا فضله هر گاه کسی امید به فرج در کاری از کسی نداشته باشد این اسم را بر ورقه ای از پوست آهو با مشک و زعفران نوشته بر جلو بالای درب منزل آن کس پنهان کند امید او برآورده شود و به مطلب مرادخواهد رسید و اگر به نیت رزق و روزی برکت منزل یا مغازه آویزان نماید در برکت و رزق و روزی بر او گشاده شود چنان شود که مردم گویند که خاک در دست وی زر شود و هرچه خواهد به مراد دل او شود و اگر علم خواهد باید در ساعت نیک مانند زهره یا مشتری یا شمس که قمر در برج دلو باشد بر کاغذ خطاطی به مشک و زعفران اسم را حرف حرف بنویسد و به موم بگیرد و در آب کوزه اندازد و از آن آب بخورد مراد او حاصل شود

۱۵:یا نقیُ من کل جور لم یرضه و لم یخالطه فعاله اگر کار کسی بسته شده باشد و از تمام جهات درب فتح وپیروزی بر او بسته شده باشد و هیچ کار او به مراد دل نرسد و فرومایه و سرگردان و آواره شده باشد و در نظر مردم حقیر شود باید ۴۰ روز نیت در دل کند و در این مدت مشغول به دعوت این اسم کند و در خواندن تنها و پاک و طاهر و ترک حیوانی کند و غذا نبات خورد و هر ۴۰ روز اسم را خوانده قیام کند و از مدم باید دور باشد و سپس در هفته اول یا دوم علاماتی بر وی ظاهر شود از عالم غیب و این علامات به ۷ نوع پدید آیند علامت اول:چون روز بگذرد و این اسم را حدود ۶۰۰۰ مرتبه خوانده باشد جمله عالم بر چشم او سبز شود و خود را جامه ایی سبز ببیند تا روز هفتم چنین بیند علامت دوم : دو تن از ارواح به او رسند و گویند ای فرزند آدم چه عرض داری ؟ از این دعوت مقصود تو چیست ؟ و تو برخیز و به کار خود مشغول شو نباشد که نقصانی یا خلالی به تو رسانند و تو را چند نوع نصیحت می کنند چنان که آنان تو را صحبت به غلط اندازی وادار می کنند اما تو هرگز توجه نکن و به کار خود ادامه بده و این اسم را بلند تر بخوان آن دو تن غیب می شوند باید دل قوی کنی و نترسی و در آن مندل نشسته ایی باقی بمانی و بخور بسوزان و بخوان و به کار خود ادامه بده علامت سوم : روز سیزدهم ناکه مرغ سبزی بیاید و بر سر تو نشیند و بانگ کند از او نوع مرغ دیگری که کوچک باشد در اطراف صدا و آشوب بوجود می آورد هر گز توجه نکن آن مرغ که بر سر تو نشسته بود مقداری از پر خود را بر سر تو می ریزد و بانگ عظیمی می کند و تو باید نترسی و به خواندن ادامه بدهی و بلند تر اسم را بخوانی پس از آن مرغ و مرغ دیگر غیب می شوند و دو مرتبه تو دل خود را قوی کرده و به کار خود ادامه می دهی علامت چهارم : روز هفدهم این اسم را به طریق اولمی خوانی و در هنگام عصر در خلوت تو شخصی پدید آید و در آنموقع پوشیده است به شکل درویشان می آید و او مردی است قوی هیکل و خال بزرگی در سمت راست صورتش وجود دارد و گیسوی او سیاه است و سبز فرو گذاشته چون در آید سلام کند باید بر خیزی و جواب بدهی و اعزاز و اکرام به جا آری اما بیش از سلام دیگر چیزی نگویی تا دعوت گسسته نشود آن شخص دیر زمانی در برابر تو ایستد و از هر دری سخن گوید باید که به جواب او مشغول نشوی و از خواندن دعوت غافل نشوی و اگر با او سخن گویی بیم ضرر به شما خواهد رسید و ادامه بده علامت پنجم : روز بیست و هفتم شمایر همه مردم بر تو منکشف می شود و از حال خلقت خدا از جمله جن و انس با خبر شوی که به کجا می روند و می آیند و چه در دل دارند اما شرط آنست که این اسرار را ظاهر نکنی تا دعوت تمام شود علامت ششم روز چهلم در خلوت شب در چراغ دانی سبز چراغ بر افروزی به روغن زیت و یاسمن تا هفده شب چنین کنی و باید سوره جن را از اول تا آخر بخوانی ۱۷ مرتبه و هر مرتبه که می خوانی از آیه آخر به اول یعنی از آیه آخر شروع به اول می کنی و یعنی آیه ۲۸ را بیست و هشت مرتبه آیه ۲۷ را بیست و هفتم مرتبه و …. تا آیه اول را یک مرتبه و هرگاه و هر دفعه بر چراغ می دمی و بسم الله الرحمن الرحیم را حذف می کنی و نمی خوانی آنگاه چهار شخص یا شخصی در پیش مندل پیدا می شوند و گوید ای فرزند آدم از این اندیشه بگذر از ما هر چه خواهی و منظورت تو از این دعوت چیست ؟ و تو در جواب می گویی نام تو چیست ؟ و فقط نام او را در مرحله اول می پرسی و در شب بعد احضار می کنی و مشکل و کار خود را عنوان می کنی و به تو می گوید اگر عاشقی تو را به معشوقت می رسانم و اگر علم می خواهی به تو می آموزم و اگر دشمن داری او را هلاک می کنم و اگر مقصودی داری تو را به مقصود می رسان و ….. و تو هرگز به او جواب نمی دهی تا زمانی که سوگند یاد کند و حاضر شود آنچه مراد توست به تو بگوید و به خواندن مشفول می شویو از مندل خارج نمی شوی تا روز چهلم ناگاه غلامی در آن روز ظاهر می شود علامت هفتم :چون این غلبه پیدا شود خواه روز باشد خواه شب چندین مشعل و شمع ظاهر شود و فوج فوج به لکری در آیند و هریک به صورتی و سلاحی و مرکبی که جهان از ایشان به تنگی آید باید که از ایشان نترسی و دل نگهدار و به خواندن مشغول باشی و به خود داری تا زبانت نلرزد ناگه کوکبه سلطان در رسد و سوار مهیبی باشد بر شیری نشسته و مار عظیمی نثار بر گرفته و او ملک ارواح می باشد و چندین هزار پری در فرمان او باشند و بر تو سلام می کنند باید برخیزی و جواب سلام او را به رسم بندگان بدهی و او نیز دست بر سینه گذاشته و سلام می دهد و او گوید ای فرزند آدم مقصود چیست ؟ گویی ای مقرب خدا که بر آسمان و زمین حاکمی از تو خشنود باد چنانچه به دعوت من آمدی مرا مشر کردی اکنون مرا مراد آنست که مرا به مقدم لشکر خود بدانی و در تمام احوالات معاونت من کنی و از خزائن غیب مرا با خبر کنی و چون این صحبت را از تو قبول کرد و به مقدم لشکر قبول کرد و او تو را در حکم خود آرد و فمان بردار تو شود بسیار عجائب از تو پیدا گردد و جمیع مخلوقات رو به تو آرند و چون فرصت یابی بگو ای ملک ارواح بدان و برایم نامه ایی به خط خود بنویس و به من بده تا به وقت حاجت تو را یاد کنم مرا یاری کنی و چون با عهد تو موافقت نماید به رسم تشریفات جامه خود را به تو هدیه دهد ئ از نظر تو غایب شود و باید سوره فتح را بخوانی و از مندل به سلامت خارج شو

۱۶: یا حنان انت الذی وسعت کل شی رحمه و علما اگر کسی در دست ظالمی گرفتار باشد و از ظلم به تنگ آمده باشد یا در حبس و زندان گرفتار باشد برای نجات باید این اسم را۲۰ روز و هر روز ۱۰۰۰ مرتبه بخواند و این اسم را تسبیح کند که این اسم را تسبیح اعظم می خوانند به فرمان خدای تعالی از آن ظالم و از حبس نجات یابد و باید این اسم را بازیچه نگیرد و شرط آن است که نماز پنج گانه را به جا آورد و طاهر و پاک باشد و در امر خدا شک نیاورد تا موفق شود و این عمل را باید با ایمان کامل انجام دهد و هر روز صدقه ای در راه خدا به فقیر و مستحق عطا کنید

۱۷: یا منان یا ذالاحسان قدعم کل خلائق منه اگر کسی قرض بسیار داشته باشد این اسم را بسیار بخواند و از قرض و بدهی رهایی یابد و به هر کار که توجه کند نیکی ببیند و اگر وقتی آفتاب در شرف (شرف الشمس) باشد بنویسد در کاغذ زرد و به حروف نویسد و سپس همراه خود نگه دارد هرگز محتاج نشود و عمرش با برکت و رزق بگذراند و اگر در مغازه یا خانه ای این اسم را بر لوحی زیبا نویسد و نگه داری کنی به برکت این اسم در آن منزل یا خانه برکت نازل خواهد شد و هر روز ۱۱۰ مرتبه در آن مغازه یا خانه خوانده شود به مدت ۴۰ روز تا در حق شما اجابت شود و از برکت آن بهره مند شوید

۱۸:یا دیان العباد کل یقوم خاضعا لرهبته اگر کسی به این اسم مداومت کند و تجارت کند و ودیعه ای به کسی بدهد و یا پول به کسی قرض بدهد این اسم بر حریر سفید با مشک و زعفران بنویسد و بر سر آن ودیعه نهد و آن پول را به آن شخص بدهد به سلامت باز می گرددو در هر خانه و سفر که این اسم را همراه داشته باشند از دزد و جراحت ایمن ماند و اگر بر پارچه ای از تبرک خانه کعبه نویسد و همراه خود نگه دارد و با آن پارچه در گور نهند از برکت این اسم هرگز در قبر نترسدو سلامت بماند و اگر کسی را برص داشت و مریضی همچون این داشت این اسم را با خود دارد خدای تعالی درب خانه آن کس رحمت و شفا فرستد و بر دیوار جنب قبله پنهان کند و اگر در حق کسی سحر کنند باطل شود

۱۹:یا خالق من فی السموات و الارض و کل الیه معاده اگر کسی غایب باشد و از احوال او خبر نباشد این اسم را به نیت آن غایب ۷۰ مرتبه بخواند و بعد از آن بر ورق آهو نویسد با مشک و زعفران و شب در زیر بالین نهد در آن شب وی را در خواب ببیند که او زنده است یا مرده و یا چگونه زندگی می کند و اگر به نیت هر غایبی بخواند به شب شنبه ۷۰ نوبت آن غایب بزودی به خانه رجوع کند و باید این عمل را با اعتقاد انجام دهد و هر کاری را که خواهی شروع کنی اگر در اول کار این اسم را بسیار تلاوت کنی با فتح و پیروزی و سریع به مقصد می رسی و باید به این اسم شک نکنی 

۲۰:یا رحیم کل صریخ و مکروب و غیاثه و معاذه اگر کسی خواهد کسی را از عشق خود بی قرار کند باید که این اسم را بر کاغذ خطاطی بامشک وزعفران بنویسد و بر کنار جویی که آب بسیار دارد بایستد و ۴۰ مرتبه این اسم را بخواند و کاغذ را در آب اندازد به نیت آنکس که خواهد عاشق شود و هرکس که این اسم را بر آب بخواند و به خورد هر کس بدهد دل او روشن شود و ایمان او تازه گردد و با ایمان شود و اگر این اسم را بر کاغذ نوشته و آن را در باغ و مزارع دفن کند برکتی پیدا کند که نتوان گفت و خواص این اسم بسیار است که به طور اختصار در این جا گفته شد

۲۱:یا تام فلا تصف الا لسن کنه جلاله و ملکه و عزه اگر کسی خواهد در بین ملوک و سلاطین مقام پیدا کند باید ۱۲ روز روزه دارد و هر روز ۲۰۲۵ مرتبه این اسم را دعوت کند و بر خواندن این اسم مواظبت نماید چنانچه هر روز بعد از اذان صبح تا وقت چاشت مشغول گرددو در این ایام حیوانی نخورد و با مردم کمتر سخن گوید و بخلوت نشیند بعد از آن به هر که حرفی بزند حرف او را قبول کند و به درجه رفیع رسد و روز به روز کار او بالا گیرد و اگر این اسم را ۴۱ روز بخواند هر روز ۷۰۰۰ مرتبه و در این ایام حیوانی نخورد تسخیر ارواح و سلاطین کند و مراد او حاصل شود و غنی شود

۲۲:یا مبدع البدایع لم یبغ فی انشاءها عونا من خلقه اگر کسی خواهد که بر حقایق علوم غریبه و رموز گنجها بدایع رسد و از غیب خبری بر او کشف شود این اسم را هر روز ۹۹ مرتبه بخواند

۲۳:یا علام الغیوب فلا یؤده شی من حفظه هر کس کند ذهن باشد این اسم را زیاد بخواند ذهن او روشن شود و اگر کسی خواهد این اسم را دعوت  کند هر روز ۱۰۰۱ مرتبه بخواند دولت به او روی آورد

۲۴:یا حلیم یا ذاالاناة فلا یعادله شی من خلقه هر کس این اسم را زیاد بخواند در بین مردم محبوب شود ئ اگر این اسم را بر چیز خوردنی مانند سیب بخواند و بدمد به هرکه دهد اآن شخص مطیع او شود و اگر به نیت محبت به کاغذ خطاطی با مشک و زعفران در ساعت مشتری بنویسد و بر بلندی آویزان کند

۲۵:یا معید ما افناه اذا برز الخلائق لدعوة من مخافته اگر کسی روزگار از دستش رفته باشد باید بعد از هر نماز ۳۰۱ مرتبه بخواند و به آن شک نیاورد

۲۶:یا حمید الفعال  ذالمن علی جمیع خلق بلطفه  هرگاه در میان ملتی شادی نباشدباید به خواندن این اسم مداومت کنند و شک نیاورند

۲۷:یا عزیز المنیع الغالب علی امره فلاشیء یعادله اگر کسی این اسم را بخواند و یا بنویسد و نزد خود نگه دارد در میان خلائق عزیز شود و دعوت این اسم چنان است که ۲۵روز حیوانی نخورد و هر روز ۳۲۰۰ مرتبه این اسم را بخواند و بعد مطلوب را بخواهد

۲۸:یا قاهر یا ذاالبطش الشدید انت الذی لا یطاق انتقامه این اسم حاصیت زیاد دارد ولی باید به اختصار بیان کنم این اسم عظیم الشان است بطوری که خداوند جهان را به قدرت این اسم آفریده و گویند عزرائیل به قدرت این اسم جان گیرد و اگر در جنگ ۷۱ مرتبه بخوانند پیروز شوند

۲۹:یا قریب المتعالی فوق کل شی علو ارتفاعه اگر کسی با بزرگی معامله داشته باشد و آن فرد بزرگ مقام حق او را ندهد باید به زیارت متبرکه برود و ۳ روز ۲ رکعت نماز کند و در هر رکعت بعد از فاتحه ۳ مرتبه سوره انا انزلناه را بخواند و چون از نماز تمام شد ۱۲۵ مرتبه این اسم را بخواند و از خداند خواهد که به خاطر این اسم اعظم در دل فلان کس اندازد که حق او را بدهد

۳۰:یا مذلّ کل جبار بقهر عزیز سلطانه  اگر کسی خواهد در میان مردم عزیز شود یا گم نام شود ۲۸ مرتبه در روزی که منازل قمر است آن روز ۴۰ مرتبه به نیت آن بخواند و اگر خواهد گدا را پادشاه کند باید با خلوص نیت بخواند

۳۱: یا نور کل شی و هداه انت الذی فلقت الظلمات نوره  اگر چیزی بسته شده باشد باید بر پوست آهو نویسد و در آب رود خانه اندازد یا در سقف مسجد نهد

۳۲: یا عالی الشامخ فوق کل شی علی ارتفاعه اگر کسی زیر دست باشد و خواهد بالا دست شود باید روز یکشنبه جامه پشمی پوشد و به صحرا رود و روزه باشد و در سمت باد بایستد و این اسم را ۱۷۰۰ مرتبه بخواندو دعوت این اسم چنان است که باید ۷ شبانروز دائم این اسم را بخواند و از خداوند آزادی کسی را بخواهد

۳۳: یا قدوس الطاهر من کل سوء فلا شیء یعاذه  من جمیع خلقه بلطفه اگر کسی مداومت بر اسماء ادریسی کند تا به این اسم رسد هر چه در دل داشته باشد بر آورده شود مثلا بخواهد باران بیاید

۳۴:یا مبدی البرایا یا و معیدها بعد فنائها بقدرته اگر کسی دشمنان بسیاری داشته باشد باید این اسم را ۴۰ مرتبه بخواند و بر دشمنان بدمد دشمنان او نابود شوند اگر مریض باشد بخواند و بر خود بدمد شفا یابد

۳۵:یا جلیل المتکبر علی کل شیء والعدل امره و الصدق وعده اگر کسی منزوی شود بر این اسم مداومت کند قوی شود و مردان غیب بر او روی آورند دعوت این اسم چنین است که باید ۴۰ روز با کسی سخن نگوید هر روز هر چه می تواند بخواند و صاحب دعوت هر کاری می تواند بکند

۳۶:یا محمود فلا تبلغ الوهام کل ثناائه و مجده هر کس این اسم را زیاد بخواند در عالم معرفت مشهور شود

۳۷:یا کریم العفو ذالعدل انت الذی ملاء کلشیء عدلُهُ هر کس گناه زیاد کرده باشد و اگر خواهد از اهل بهشت شود باید این اسم را زیاد بخواند و اگر بر کفن مرده نویسند از فشار قبر آسوده شود

۳۸: یا عظیم یا ذالثناء الفاخر و العز و المجد و الکبریاء فلا یَذِلُّ عزه اگر کسی بخواهد ثروتمند شود باید اسم را زیاد بخواند

 ۳۹: یا عجیب الصنایع فلا تنطلق الالسن بکلّ آلائه  ثناءه  هر کس این اسم را با خلوص نیت ۴۰ مرتبه بخواند به هر مرادی که بخواهد برسد و از علم و حکمت بر  دل و زبان وی جاری شود 

۴۰: یا غیاثی عند کل کربة و معاذی عند کل شده و مجیبی عند کل دعوة اگر کسی در کار خود فرو ماند و کسی به فریاد او نرسد باید این اسم را هر روز ۹۰ مرتبه بخوان

 

 

+ نوشته شده در  شنبه چهارم خرداد 1392ساعت 16:10  توسط مجنون  |